• Kodeks Etyki

 • Porozumienie "Kurs na pracę"

 • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • O nas Zarząd Statut
  O Stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół.


  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom (w wieku do 35-ciu lat) i ich rodzinom. Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie. Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

  Członkowie:

  Do naszego Stowarzyszenia należą:

  • MŁODZIEŻ - osoby w wieku 19-35 lat po przebytych kryzysach psychicznych kontynuujący leczenie w Poradniach Zdrowia Psychicznego.
  • RODZINA - rodzice i opiekunowie a także rodzeństwo osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.
  • PRZYJACIELE - osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspieraniem jego rozwoju.

   

  Nasze cele:

  • promocja zdrowia psychicznego
  • wspieranie młodych osób po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie
  • pomoc rodzinie w odzyskaniu równowagi zachwianej poprzez wystąpienie kryzysu psychicznego u jednego z jej członków
  • wspieranie dostosowania systemu edukacji i rynku pracy do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
  • walka z krzywdzącymi uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi w społeczeństwie
  • promocja i rozwój wolontariatu także jako skutecznej formy terapii

   

  Historia:

  W pierwszej połowie 2000r. grupa rodziców młodzieży leczącej się psychiatrycznie w Oddziałe Dziennym Centralnego Szpitala Klinicznego nr 2 w Łodzi spotykająca się ze sobą i kierownikiem Oddziału - lek. psychiatrą - Barbarą Kaszyńską tworząc swoistą grupę wsparcia - postanowiła się sformalizować i stworzyć miejsce spotkań dla siebie i swoich dzieci.

  Potrzebne było im miejsce, gdzie będą się mogli spotykać i wzajemnie wspierać a także prowadzić rehabilitację młodych osób z zaburzeniami psychicznymi, dla których jedyną ofertą po wyjściu ze szpitala zapewnianą przez Państwo były krótkie i rzadkie wizyty u lekarza psychiatry w poradni.

  W dniu 30.06.2000r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia działającego na rzecz pełnoletniej młodzieży z problemami psychicznymi, ich rodziców, rodzin i przyjaciół. Ponad dwa lata trwało poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji. W październiku 2002r. Stowarzyszenie wynajęło lokal będący własnością Skarbu Państwa w Łodzi przy ul.Zachodniej 34. W połowie 2003r. przy Stowarzyszeniu utworzono Poradnię Zdrowia Psychicznego "POMOST", która od 1.01.2004r. realizuje usługi na podstawie umowy z NFZ.

  W kwietniu 2005 roku POMOST zmienił siedzibę na prawie trzy razy większą przy ul. Próchnika 7.

  Od początku istnienia organizacja stale współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi (przede wszystkim z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawych i Wydziałem Zdrowia Publicznego) a także z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim.


  Zarząd

  Skład Zarządu Stowarzyszenia na lata 2014 - 2016:

  • Ewa Nowaczyńska - prezes
  • Aneta Szustak - wiceprezes
  • Mariusz Kołodziejski - skarbnik
  • Aleksandra Kilanowicz - sekretarz

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Aneta Grzyb - przewodnicząca
  • Weronika Łukasiewicz - z-ca przewodniczącej
  • Katarzyna Leszczyńska - sekretarz

   

  Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2011 - 2013:

  • Ewa Nowaczyńska - prezes
  • Aneta Szustak - wiceprezes
  • Krystyna Bobowicz - skarbnik
  • Katarzyna Leszczyńska - sekretarz
  • Urszula Nowakowska - członek Zarządu
  • Elżbieta Gosławska - członek Zarządu (do dn. 28.09.2012)
  • Mieczysław Staniucha - członek Zarządu

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Rafał Dudziński - przewodniczący
  • Weronika Łukasiewicz - z-ca przewodniczącego
  • Adam Gosiński - sekretarz

  Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2005 - 2010:

  • Ewa Nowaczyńska (z d. Kaszyńska) - prezes
  • Mariusz Gęsikowski - wiceprezes
  • Urszula Nowakowska - skarbnik
  • Katarzyna Leszczyńska - sekretarz
  • Krystyna Rodkiewicz - członek Zarządu
  • Jan Kądziela - członek Zarządu
  • Mieczysław Staniucha - członek Zarządu
  • Irena Saganowska - członek Zarządu (do 02.2008r.)
  • Krystyna Bobowicz - członek Zarządu (od 03.2009r.)

  Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2000 - 2004:

  • Iwonna Ciemierska - prezes
  • Jan Kądziela - wiceprezes
  • Krystyna Rodkiewicz - skarbnik
  • Katarzyna Leszczyńska - sekretarz
  • Barbara Kaszyńska - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna w latach 2000 - 2010:

  • Marcin Studniarski / Elżbieta Bieniak (od 2002r.) - przewodniczący/-a
  • Mirosława Kowalczyk - członek Komisji
  • Janina Kędzierska - członek Komisji

  Statut

  Statut  

   Stowarzyszenia  Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi,  Ich  Rodzin i Przyjaciół ,,POMOST"

   

  (tekst ujednolicony na dzień 31 marca 2014r.)

              

  ROZDZIAŁ I

  Postanowienie ogólne

   

  Par. 1

  Stowarzyszenie  nosi  nazwę ,,Stowarzyszenie Młodzieży  i  Osób z  Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół ,,POMOST”; w dalszej  części  Statutu  zwane jest Stowarzyszeniem.

   

  Par. 2

  Siedzibą  Stowarzyszenia jest m. Łódź.

   

  Par. 3

   

  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami/ oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

  Par. 4

   

  Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

   

  Par. 5

  Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Unii Europejskiej.

   

  Par. 6

  Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

   

  Par. 7

  Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i znaku firmowego.

   

   

  ROZDZIAŁ II

  Cele i środki działania

   

  Par. 8

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

   

  1/  pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

       spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i

       osób;

  2/  ochronę i promocję zdrowia – w szczególności zdrowia psychicznego;

  3/ rehabilitację osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej;

  4/ aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

      w szczególności z powodu występujących zaburzeń psychicznych;

  5/ upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji młodzieży i osób dorosłych z

      zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin i opiekunów;

  6/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób      

      chorujących psychicznie;

  7/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

      społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;

  8/ promocję i wspieranie wolontariatu

  9/ upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności wśród

      osób chorujących psychicznie

   

  Par. 9

   

  Cele swoje Stowarzyszenie realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności poprzez:

  1/ współdziałanie z organami administracji państwowej, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi w celu pomocy w adaptacji                                        społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi,

  2/ aktywizowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania zatrudnienia i obowiązków społecznie użytecznych,

  3/ udzielanie  pomocy członkom i ich rodzinom w rozwiązywaniu spraw życia  codziennego poprzez informację, pomoc  prawną, socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej i kulturalnej,

  4/ działalność edukacyjną mającą na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności,

  5/ inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

  Par. 10

  Stowarzyszenie celem realizacji swych celów statutowych, może powołać inne organizacje
  w granicach dopuszczonych prawem.
   

  Par. 11

  Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

  Par. 12

  Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpłatną działalność statutową.

             

  Par. 13

   

  1/  Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia jest:

  a) prowadzenie grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym takich jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, relaksacja itp.

  b) prowadzenie grupowych zajęć rozwijających samodzielność takich jak: zajęcia kulinarne, trening budżetowy, trening higieniczny itp.

  c) indywidualne poradnictwo specjalistyczne – w tym: konsultacje psychologa, pedagoga, psychiatry, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów

  d) indywidualne i grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne

  e) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi

  f) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących wolontariatu

  g) prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dotyczących aktywizacji zawodowej

  h) organizacja kursów i zajęć w zakresie tańca, muzyki, sztuki i teatru

  i) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących zdrowie psychiczne i niosących wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i wszelkich zagadnień z nimi związanych.

  j) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących wolontariat

  k) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie

  l) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

   

  2. Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jest:

  a) prowadzenie grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym takich jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, relaksacja

  b) prowadzenie grupowych zajęć rozwijających samodzielność takich jak: zajęcia kulinarne, trening budżetowy, trening higieniczny

  c) indywidualne poradnictwo specjalistyczne – w tym: konsultacje psychologa, pedagoga, psychiatry, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów

  d) indywidualne i grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne

  e) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi

  f) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących wolontariatu

  g) prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych i dotyczących aktywizacji zawodowej

  h) organizacja kursów i zajęć w zakresie tańca, muzyki, sztuki i teatru

  i) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących zdrowie psychiczne i niosących wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i wszelkich zagadnień z nimi związanych

  j) organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących wolontariat

  k) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie

  l) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

  ł) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach wyrobów powstałych na rehabilitacyjnych zajęciach terapeutycznych

  m) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami wyrobów powstałych na rehabilitacyjnych zajęciach terapeutycznych.

   

  3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  a) Ruchome placówki gastronomiczne - 56.10 B

  b) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21Z

  c) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20 Z

  d) Działalność agencji reklamowych - 73.11 Z

  e) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21 Z

  f) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - 77.29 Z

  g) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33 Z

  h) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21 Z

  i) Pozostałe sprzątanie - 81.29 Z

  j) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30 Z

  k) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19 Z

  l) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51 Z

  m) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52 Z

  n) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85. 59 B

  o) Działalność wspomagająca edukację - 85.60 Z

  p) Praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22 Z

  r) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 86.90 E

  s) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20 Z

   

   

  ROZDZIAŁ III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

   

  Par. 14

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia, nie pozbawione praw publicznych, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów.

  3. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni cudzoziemiec, który zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.

  Par. 15

  Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć charakter:

  1/ członków zwyczajnych,

  2/ członków wspierających,

  3/ członków honorowych.

  Par. 16

  1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej   zainteresowany statutową działalnością Stowarzyszenia, który złożył pisemną deklarację członkowską i został przyjęty  w poczet członków  uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

  2. Osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego oraz osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia w okresie przed uzyskaniem przez Stowarzyszenie osobowości prawnej, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia bez potrzeby zachowania warunków określonych w ustępie 1.

  3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia, deklarujące gotowość wspierania działalności Stowarzyszenia, przy czym osoby prawne będące członkami wspierającymi działają poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli.

  4. Godność  członka  honorowego, osobom  szczególnie zasłużonym dla  rozwoju                         i działalności Stowarzyszenia, nadaje-oraz może tę godność cofnąć-Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

   

  Par. 17

  1. Członkowie zwyczajni mają prawo –z ograniczeniami Par.12 ust. 2-do:

  1/ korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2/ uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

   

  2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1/ aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów i zadań statutowych,

  2/ przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3/ regularnego opłacania składek członkowskich.

   

  Par. 18

  1. Członkostwo ustaje przez:

  1/ dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

  2/ skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres powyżej 13 miesięcy,

  3/ wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub działalność niezgodną ze statutem, względnie z zasadami współżycia społecznego,

  4/ śmierć członka,

  5/ utratę osobowości prawnej.

  2. O skreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członka na piśmie w terminie 7 dni od podjęcia stosownej uchwały.

  3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu.

  4. Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków - w wyniku rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust.3 - jest ostateczna.

   

  Par. 19

  Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

   

  Par. 20

  Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.

   

  ROZDZIAŁ IV

  Władze Stowarzyszenia

   

  Par. 21

  Władzami Stowarzyszenia są:

  1/Walne Zgromadzenie Członków,

  2/ Zarząd,

  3/ Komisja Rewizyjna.

   

  Par. 22

  Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o ponownym przedłużeniu kadencji lub odwołaniu władz Zarządu i powołaniu nowych władz Zarządu.

  Par. 23

  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania poza sytuacjami wyraźnie wskazanymi w treści Statutu.

  Par. 24

  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

  1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku lub częściej, na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

  2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie- przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie- bez względu na liczbę uczestników.

  3. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

  a/ uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

  b/ zatwierdzanie planów finansowych,

  c/ rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd,

  d/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  e/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

  f/ udzielanie  absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  g/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  h/ uchwalanie zmian Statutu,

  i/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,

  j/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

  k/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

  5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów poza sytuacjami wyraźnie wskazanymi w treści Statutu.

  Par. 25

  1. Zarząd składa się z 3 – 4 (trzech do czterech) członków, w tym Prezesa i jednego Wiceprezesa.

  2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

  3. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa oraz ustala podział czynności między poszczególnych członków.

  4. Do kompetencji Zarządu należy:

  a/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  b/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu                          i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

  c/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

  d/ ustalanie składek członkowskich,

  e/ podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji  Walnego Zgromadzenia.

  f/ ustala przedmiot odpłatnej działalności statutowej

  5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   

  Par. 26

  1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli i nadzoru niezależny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, składający się z 3 członków, w tym Przewodniczącego wybranego przez członków Komisji spośród siebie.

  a/ członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  b/ członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a/ kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

  b/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

  c/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

   

  Par. 27

  W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w Par. 21, pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Uzupełnienia dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

   

  ROZDZIAŁ V

  Biuro Stowarzyszenia

   

   

  Par. 28

   

  1.Celem realizacji bieżących zadań, Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

  2.Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora powołuje Zarząd odpowiednią uchwałą.

  Par. 29

   

  1.Dyrektor Biura, jego zastępca, główny księgowy oraz pozostali pracownicy Biura powinni być pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.

  2.Umowę o pracę z Dyrektorem Biura zawiera jednoosobowo, w imieniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji przewidzianej w par. 29 pkt. 4 niniejszego Statutu.

  3.W uzasadnionych przypadkach stanowisko Dyrektora Biura może obejmować osoba pełniąca jednocześnie funkcję Prezesa. W razie zaistnienia takiej sytuacji umowę o pracę z Dyrektorem Biura zawiera jednoosobowo, w imieniu Zarządu Wiceprezes.

  4.Bezpośrednim przełożonym Dyrektora jest Zarząd.

  5.Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd.

  Par. 30

   

  1.Biuro Stowarzyszenia realizuje zadania Stowarzyszenia, wykonując uchwały Zarządu.

  2.Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura celem realizacji szczególnych zadań.

  3.Działania Dyrektora Biura ani innych jego pracowników nie mogą naruszać wyłącznych kompetencji zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia określonych w Statucie.

    

   

  ROZDZIAŁ VI

  Majątek i fundusze Stowarzyszenia

   

  Par. 31

   

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  a/ składek członkowskich,

  b/ dotacji, darowizn, spadków, zapisów,

  c/ dochodów z działalności gospodarczej

  d/ odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia

  e/ ofiarności publicznej (w tym m.in. ze zbiórek publicznych i wpłat 1% podatku)

  f/ lokat i odsetek bankowych

  2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

  Zarząd nie może:

  a/ udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

  b/ przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  c/ wykorzystywać  majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

  d/ dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie a pozostali Członkowie Zarządu Stowarzyszenia tylko we współdziałaniu z innym Członkiem Zarządu (reprezentacja łączna).

  4. Wszelkie dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

   

  ROZDZIAŁ VII

  Postanowienia końcowe

   

   

  Par. 32

   

  Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

  Par. 33

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa  o Stowarzyszeniach.

  Par. 34

  Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez władzę rejestracyjną.

   

  Par. 35

  Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 31.03.2014.

 • Portal Medycyna Praktyczna

 • FreshMail

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miasto Łódź

 • Instytut Spraw Obywatelskich

 • Stowarzyszenie Ja - Ty - My

 • Copyright © 2010-2011 by Sitedemia.pl      Aktualizacja strony finansowana jest ze środków PFRON